Kurzy

Připravili jsme pro Vás celou řadu různých druhů kurzů a individuální výuky. Detailní popis najdete v jednotlivých kategoriích. Mezi námi vyučované jazyky patří: angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, italština, maďarština, čínština a Czech for foreigners.

Skupinová výuka probíhá v příjemných místnostech v ulici Pražská 18, Praha 10 Hostivař v malých skupinkách o maximálním počtu 6 studentů.

Lektoři pracují v hodinách s učebnicemi a dalšími doplňkovými materiály (gramatická cvičení, články z novin a časopisů, ..), samozřejmostí jsou poslechová cvičení, která k výuce cizích jazyků neodmyslitelně patří.


Úroveň A1 jsou úplní začátečníci, kteří s jazykem teprve začínají. Účastník našeho semestrálního kurzu v případě, že je úplným začátečníkem, by měl po dvou navazujících kurzech porozumět každodenním výrazům a základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám
a měl by tyto výrazy a fráze umět používat. Měl by dokázat představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě kde žije, o lidech, které zná, věcech, které vlastní, a na podobné otázky by měl umět i odpovídat. Měl by se zvládnout přiměřeným způsobem domluvit, mluví-li partner srozumitelně, jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

Úroveň A2 jsou mírně pokročilí, kteří by před začátkem kurzu měli splňovat znalosti na úrovni A1, které jsou výše popsané. Účastník našeho semestrálního kurzu by měl po dvou navazujících kurzech porozumět větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o sobě, rodině, nakupování, místopisu, zaměstnání, atd.). Měl by dokázat komunikovat prostřednictvím běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a každodenních skutečnostech. Měl by umět jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se základních potřeb.

Úroveň B1 jsou středně pokročilí I, kteří by před začátkem kurzu měli splňovat znalosti na úrovni A2, jež jsou výše popsané. Účastník našeho semestrálního kurzu by měl po čtyřech navazujících kurzech porozumět hlavním myšlenkám rozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Měl by si umět poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Měl by umět napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje, cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Úroveň B2 jsou středně pokročilí II, kteří by před začátkem kurzu měli splňovat znalosti na úrovni B1, jež jsou výše popsané. Účastník našeho semestrálního kurzu by měl po čtyřech navazujících kurzech porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Měl by umět napsat srozumitelné a podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálních problémů s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Úroveň C1 jsou pokročilí, kteří by před začátkem kurzu měli splňovat znalosti na úrovni B2, jež jsou výše popsané. Účastník našeho kurzu by měl po čtyřech navazujících kurzech rozumět širokému rejsříku náročných a dlouhých textu a rozpoznat implicitní významy textů. Měl by se umět plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Měl by umět jazyk užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely a zároveň by měl umět vytvořit srozumitelné, dobře
uspořádané podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

Konverzační kurzy doplňují naši nabídku semestrálních kurzů. Nabízíme je na úrovních B1 až C1. Lektoři čerpají ze speciálních materiálů, které jsou základem diskuze se žáky. Není proto nutný nákup učebnice ze strany účastníků kurzů. V nižších úrovních by měla být výuka v případě výraznější neznalosti gramatických jevů doplněna o rychlé vysvětlení látky, ale i přes tuto skutečnost by konverzace měla naplňovat alespoň 80% obsahu
kurzu.